Loading...

Trük Kültürüne Ait Özellikler ve Türkiye'nin Yöresel Oyunları


HALK OYUNLARI
HALK OYUNU: Ait olduğu toplumun kültür değerlerini yansıtan olay, sevinci, üzüntüyü gösteren kökeni din ve büyü ile ilgili olan müzikli tek kişili veya gruplar halinde yapılan ölçülü müzikli hareketlidir.
Halk Oyunları : Göze ve kulağa hoş gelecek tarzda düzenlenmiş ölçülü ve dengeli hareket yoluyla, estetik bir etki ve heyecan yaratan çoğu ses birimlerinden oluşan anonim halk müziğiyle desteklenmiş, hareket (Devinim) ve müzik bütünleşmesidir.
TÜRK HALK OYUNLARI; Türk Folklorunun önemli bileşenlerinden biridir. Köy ve kasabalarda oynanan yöresel oyunları ve yöresel kostümleri inceleyen bir bilim dalıdır. Ayrıca Türkiye`ye özgü ve yeni gelişmekte olan bir sanat dalıdır.Türk Folklorunun temelini halk oyunları oluşturmaktadır. Bu yüzden de Folklor, Halk oyunları anlamında kullanılmaktadır. Fakat bu yanlış bir tanımlamadır. Folklor bütün halk kültürünü (yemek,efsane,türkü vb.) kapsayan bir terimdir. Halkoyunları ise sadece yöresel dans ve giyimi kapsayan bir bölümüdür. Türk Halk Oyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada en dikkat çeken folklorik olgulardan birisidir. Türk Halk Oyunları derlemeleri hala bitirilememiştir. Fakat çalışmalar devam etmektedir. Her köyün kendine has oyunları olması ve ekonomik şartlar bunu güçleştirmektedir. Türkiye, halk oyunları açısından bir laboratuar gibidir. Türkiye, köylerde tespit edilen 4000`in üzerinde oyun ile dünya üzerindeki en zengin oyun karakterine sahip ülke olarak tanımlanmaktadır. Çünkü bir kültür ve medeniyetler beşiği olan Türkiye`de, hemen hemen her yöresinde ayrı oyunlar, ayrı giysiler ve ayrı müziklere rastlanmaktadır. Bu da yurdun bu alandaki zenginliğinin bir göstergesidir. Halk oyunları; diğer sanat dallarından farklı olarak, ait olduğu toplumun orijinal karakterlerini taşıyan, fertlerin müşterek duygu düşünce ve davranışlarını sergileyen, başkasına göre yalnızca güzel, ama kendi içinde ilgilenen kişinin dünyasını aydınlatma özelliğine sahip bir kültürel kimliktir.
Halk Oyunları içinde barındırdığı melodi, ritim ve hareket yapısı ile bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Birlikte oynamanın avantajı ile kişiye kaynaşmayı, beraber hareket etmeyi, paylaşmayı ve kendini ifade etmeyi öğreten Halk Oyunlarının bu özelliklerinden yola çıkarak, uygulanacak etkinliklerle ülkemiz insanının bireysel gelişiminin yanı sıra toplumsal gelişiminin de sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
Türk Halk Oyunları’nın sınıflandırılması Halay, Bar, Oyun’dur.
Halay : Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kaynaşma gibi sözcükleri ifade eder.
Bar : Dizi halinde en az beş kişi oynar. Bar’ın başını çekene ‘Barbaşı’ sondakine ise ‘Pöçük’ denir.
Oyun : İnsanda içgüdüsel, Törelere bağlı olan toplumların kültür yapısına göre şekillenen, toplumlar arası farklılık gösteren yer ve zaman bakımından günlük hayattan farklı, isteğe bağlı hareketlerdir. Ayrıca düzgün birbirini tamamlayan ritmik hareketlerin bir oluşum bütünlüğü diye de tanımlanabilir.
Dans : Almanya, İngilizce, Fransızca tanımı Dance’dir. Oyun ve raks anlamındadır. Batı müziği eşliğinde yapılan oyundur. İçeriği büyü ve tapınma ile ilgili duygu ve coşkuların müzikli ve müziksiz anlatımıdır. 
a)      Türk kültürü M.ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Temelini ise Andronova Kültürü oluşturmuştur.
b) Türk kültürü Altay Dağları, Tanrı Dağı, Aral Gölü, Baykal Gölü ve Batı Türkistan'daki Anav ve Namazgah çevrelerin de olgunlaşmıştır.
c) Türklerin oluşturduğu bu kültüre Atlı Göçebe veya Bozkır Kültürü adı da verilmektedir.
d) Altay Dağlarındaki Pazırık Kurganı ve Isık Gölü çevresindeki Esik Kurganları ise Türk Kültürünün gelişmişliğinin en önemli eserleridir.

*Kurgan : Eski Türklerde mezar.

Bu kurganlarda insan ve hayvan cesetleri yanında çeşitli eşyalara rastlanmıştır.
Pazırık Kurganında bulunan altın zırhta Türk Kültürünün gelişmişliğinin en önemli kanıtı olarak kabul edilir.

e) Türklerin inanç olarak ölümden sonraki hayata inandıkları anlaşılmıştır.
f) Türklerin temel geçim kaynaklarının hay vancılık ve tarım olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca dokumacılık ve madencilikte önemli bir yer tutmaktadır.
g) İpek yolu da Türkler açısından önemli bir yer tutmaktadır. İpek yolunun denetimi elde tutulduğu sürece ticaret de Türkler için önemli bir geçim kaynağı olmuştur.
h) Dünyada demir ilk defa Türkler tarafın dan kullanılmış ve at ilk defa Türkler tarafından evcilleştirilmiştir.
i) At sütünden kımız yaparak içmişler, hayvancılıkla geçindikleri halde domuzu hiçbir zaman beslememiş ve etini yememişlerdir.
j) Savaşçı bir toplum olarak yaşamışlar, Kartal ve Kurdu kutsal hayvan olarak kabul etmişler ve sembol olarak kullanmışlardır.,