Loading...

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. ÜNİTE ÜLKENİZDE NÜFUS-Test 1


Alıntıdır:http://www.sosyaldersleri.com/testler/testyeni.php?ders=sosyalbilgiler&sinif=7&unite=2.Ülkemizde Nüfus&sira=1
1. Aşağıdaki tabloda bazı merkezlerin yüzölçümleri ve nüfusları verilmiştir.
Merkez Yüzölçümleri
(km2) Nüfus
I 110.000 10.000
II 420.000 70.000
III 50.000 100.000
IV 75.000 50.000
Aritmetik nüfus yoğunluğu; toplam nüfusun yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilmektedir.
Buna göre, hangi merkezde nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu söylenebilir?


A) I
B) II
C) III
D) IV


2. Türkiye nüfusun dağılışını çeşitli faktörler etkilemektedir. Bunlar doğal faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında gösterilemez?


A) Sanayi tesisleri
B) Su kaynakları
C) İklim ve bitki örtüsü
D) Yer şekilleri


3. Göç eden nüfusun gittiği yerde kısa bir süre kalması şeklinde gerçekleşen göçlere Mevsimlik göç denir.
Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinin yılın belirli mevsimlerinde tarım işlerinde çalışmak üzere göç aldığı söylenebilir?


A) Adana
B) Çanakkale
C) Kocaeli
D) Erzurum


4. Turizm faaliyetlerine olarak Türkiye’de nüfusun bazı illerde veya ilçelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak bu yoğunlaşma bazen mevsimlik olabilir. Örneğin, Antalya’nın yaz mevsimindeki nüfusu ile kış mevsimindeki nüfusu arasında belirgin farklar görülmektedir.
Buna göre, aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde Antalya’ya benzer bir durum olduğu söylenemez?


A) Bodrum
B) Kuşadası
C) Fethiye
D) Ankara


5. Ülkemizin herhangi yöresinden ayrılan insanların, başka bir yöredeki şehirlere ve kasabalara yerleşmesine iç göç denir.
Bu tanım dikkate alındığında, Türkiye’de yaşanan iç göçlerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


A) Nüfusun ülke içinde dengesiz dağılması
B) Kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkması
C) Ülkede nüfus yoğunluğunun artması
D) Kentlerde belediye hizmetlerinin aksamasına bağlı olarak çevre kirliliğinin artması


6. Türkiye’de hızlı nüfus artışı, iç göçlerin en önemli nedeni olarak gösterilebilir. Çünkü özellikle kırsal kesimde hızlı artan nüfusu, tarım kaynakları beslemeye yetmemektedir. Bu nedenle insanlar ister istemez büyük şehirlere göç etmek zorunda kalmaktadırlar
Buna göre, kırsal kesimindeki hızlı nüfus artışı nedeniyle büyük şehirlere göç veren illere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?


A) Tunceli
B) Sivas
C) Gümüşhane
D) Gaziantep


7. I.Türkiye’deki nüfus artış oranı: İngiltere, Fransa, Kanada gibi ülkelerden daha yüksektir.
II. Bir ülke nüfusunun artmasında veya azalmasında dış göçler etkili olmaktadır.
III. Türkiye’de okuma-yazma oranı %80’nın üzerindedir
IV. Göç alan illerde kadın nüfus, erkek nüfustan daha fazladır.
Yukarıda numaralandırılarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) I
B) II
C) III
D) IV


8. Bir bölgenin yeraltı kaynakları bakımından zengin olması ve o bölgede bu yeraltı kaynağının işletilmesi bu yöreye nüfusu çeken önemli etkenler arasında gösterilebilir.
Buna göre, Türkiye’de yer alan aşağıdaki merkezlerden hangisi yeraltı kaynakları yönünden zengin olmasına bağlı olarak nüfus çeken bir yer konumundadır?


A) Batman
B) Trabzon
C) Ankara
D) Mersin


9. Aşağıda verilen illerimizden hangisinde;
• Verimli tarım alanlarının geniş yer kaplaması
• Sanayi ve ticari faaliyetlerin gelişmiş olması
• İklim özelliklerinin yerleşmeye elverişli olması
Özelliklerinin görülmesi nüfus fazlalığının nedeni olmuştur?


A) Sinop
B) Bursa
C) Muğla
D) Iğdır


10. Sıcaklık ve yağış şartları uygun olmasına rağmen nüfus yoğunluğu az olan illere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?

A) Gazi Antep
B) Sivas
C) Afyon
D) Muğla